Skattesubjektene

Skattesubjekter er fysiske personer som er bosatt i Norge.


Fysiske personer

Fysiske personer som er bosatt i Norge er skattesubjekter. Dette gjelder både for utenlandsk inntekt og inntekt ervervet i Norge. Ved vurderingen av hvorvidt en person kan anses «bosatt» i Norge, legges det til grunn at man anses bosatt dersom man har oppholdt seg i landet i over 183 dager over en tolvmåneders periode, eller i 270 dager over en treårig periode. For at en person skal anses utflyttet, må tre vilkår forutsettes oppfylt. For det første kan du ikke oppholde deg i landet i mer enn 61 dager i inntektsåret. For det andre kan du ikke disponere bolig i landet, og du må ha fast opphold i utlandet. For de tilfellene at du har oppholdt deg i Norge i 10 år må disse vilkårene være oppfylt. Likevel vil du ikke anses som utflyttet før utgangen av det tredje inntekståret etter slik flytting.

Selskaper som skattesubjekt

Hvilke selskaper som anses som egne skattesubjekter er et innviklet spørsmål. Selskapene skattlegges for egne inntekter, mens deltakerne skatter av utbytte. Dette kalles selskapsfastsetting. Alternativt legges det til grunn såkalt deltakerfastsetting. Her skattlegges hver deltaker for sin andel i selskapets resultat, uavhengig av om denne er utdelt eller ikke. Deltakerfastsetting kan følgelig bli noe innviklet dersom det er snakk om mange deltakere. For selskapene med få deltakere kan evnesynspunkter tale for at denne metoden bør benyttes, fordi det kun er fysiske personer som kan forbruke inntekten.

Ved deltakerfastsetting kan negativt resultat fradras i skatteyters inntekt i andre inntektskilder. Som hovedregel kan man ikke gjøre dette ved selskapsfastsetting. Det bør nevnes at aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper opptrer som selvstendig rettssubjekt, mens ansvarlig selskap og kommandittselskap ikke er egne skattesubjekter, jf. skatteloven § 2-2 første og andre ledd.

Innretninger

Innretninger siktes ofte til juridiske personer som ikke er selskap. Her er det ofte snakk om foreninger, stiftelser og døds-, konkurs- og administrasjonsbo. Hovedregelen for disse innretningene er at de utgjør selvstendige skattesubjekter, jf. skatteloven § 2-2 første ledd bokstav d og h. Slik som nevnt, er det bare noen bo som omfattes, jf. § 2-2 første ledd bokstav. I lovens § 2-33 første ledd finnes det et viktig unntak for flere bo. Der følger at viss botyper bare er skattepliktig for inntekt av virksomhet som drives for boets regning.

Sambeskattede skatteytere

Sambeskattede skatteytere er betegnelsen der to eller flere skattesubjekter har felles skatt. Det kan særlig være aktuelt der det ene subjektet går med underskudd, slik at dette kan trekkes fra den andres eventuelle overskudd. Etter § 2-10 fremgår utgangspunktet om at ektefeller skattlegges sammen. Dette er imidlertid ikke obligatorisk.