Mer om arbeids- og virksomhetsinntekter

Den økonomiske karakteren til arbeids- og virksomhetsinntekter kjennetegnes ved at arbeidet eller virksomheten skaper verdier.


Krav til sammenheng

Det eksisterer et krav til sammenheng mellom fordel og arbeid i virksomheten. Som regel vil det sjelden oppstå spørsmål i alminnelige tilfeller. Et typisk tilfelle der det reises spørsmål er imidlertid mottakelse av gave i forbindelse med utførelse av arbeidsoppgaver. I Rt. 1958 s. 583 (Hagerup) kommer det frem at arbeids-/virksomhetsregelen går foran gaveregelen i skatteloven § 5-50 tredje ledd, dersom det kan konstateres motstrid. Det er ikke et vilkår at man må ha krav på ytelsen, inntekten må ikke være typisk og det er heller ikke noe vilkår at inntekten stammer fra arbeidsgiver. Likevel vil sistnevnte moment være et sterkt argument for sammenheng.

I den nevnte Hagerup-dommen fremgår det at det må være så nær sammenheng at det er naturlig å si at fordelen er «vunnet» ved arbeidet eller inntekten. I de såkalte Kunstnerpris-dommene legges det til grunn at arbeidet i alle fall må ha gitt foranledningen til ervervet av fordelen. Det må også være påregnelig at arbeidet eller virksomheten ville lede til en slik fordel.

Ettergivelse

Ettergivelse er den faglige betegnelsen for sletting av gjeld. I visse tilfeller må denne anses som arbeidsinntekt. Det typiske eksempelet er at A låner penger av arbeidsgiver B, og at B deretter ettergir denne fordringen. Fordelen må da regnes som arbeidsinntekt. Ettergivelse som foretas overfor en insolvent debitor vil imidlertid ikke være skattepliktig. Regelen om skattefrihet gjelder til tross for at debitor tidligere har fått fradrag for den kostnaden som fulgte forpliktelsen.

Tilordningsspørsmål

Hva angår tilordningsspørsmål, vil tilordning av arbeids- og virksomhetsinntekter i utgangspunktet ikke by på særlige problemer. Arbeidstakere skattes for arbeidsinntekt, og virksomhetsutøvere skattes følgelig for virksomhetsinntekten. De som driver virksomhet sammen skatter for sin del av overskuddet ut fra det selskapsrettslige forholdet. Potensielt gjøres det eventuelt fradrag for underskuddet. Som følge av progressive skattesatser vil det som regel være fordelaktig å forsøke å fordele inntekten på flest mulige hoder.

Barn eller ektefelles mottakelse av lønn

Dersom et barn eller ektefelle er ansatt i forelderen eller ektefellens bedrift, og mottar lønn som overstiger normalen, må dette anses som gave – og det kan dermed ikke gjøres fradrag for dette. Det er heller ikke skattepliktig for mottakeren. Dette gjelder til tross for at det er gitt i form av arbeidsinntekt. For konsern vil spørsmålet ofte være hvorvidt den som eier flertallet eller alle aksjene kan tilordne inntekt til selskapet. Den som driver typisk virksomhet med driftsmidler med ansatte i aksjeselskapsform, kan kreve inntekten tilordnet selskapet. Dette gjelder også selv om selskapsdannelsen er skattemessig motivert. Arbeidstaker på sin side kan ikke kreve inntektene sine tilordnet selskapet han jobber i. Dette gjelder selv om vedkommende har instruert om at lønnen skal gå rett til selskapet.