Fradrag

Uttrykket fradrag kan bety så mangt i ulike sammenhenger, og krever derfor noen nærmere presiseringer. Spesifisering av begrepet Spesifisering av begrepet er viktig for at uttrykket ikke skal blandes med andre lignende regler. For det første må det foretas en sondring mellom fradrag i inntekt og inntekt i skatt. Dette må holdes adskilt fra regler […]

Mer om arbeids- og virksomhetsinntekter

Den økonomiske karakteren til arbeids- og virksomhetsinntekter kjennetegnes ved at arbeidet eller virksomheten skaper verdier. Krav til sammenheng Det eksisterer et krav til sammenheng mellom fordel og arbeid i virksomheten. Som regel vil det sjelden oppstå spørsmål i alminnelige tilfeller. Et typisk tilfelle der det reises spørsmål er imidlertid mottakelse av gave i forbindelse med […]

Arbeids- og virksomhetsinntekter

Den økonomiske karakteren til arbeids- og virksomhetsinntekter kjennetegnes ved at arbeidet eller virksomheten skaper verdier. Reglene om arbeids- og virksomhetsinntekt er nærmere definert i henholdsvis skatteloven §§ 5-10 og 5-30. Som regel vil det bare være et spørsmål for fysiske personer, da grensen mot forbruk ikke gjør seg gjeldende for eksempelvis selskaper. I Rt. 1985 […]

Bruttoinntekter

Bruttoinntekten utgjør beregningsgrunnlaget for skatten. Inntektsbegrepets kjerne er definert i skatteloven § 5-1 første ledd. Denne hjemler skatteplikt for «fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet». Det er disse tre begrepene som angir lovens store hovedregler om bruttoinntekter. Disse vil ofte flyte over i hverandre, men i visse tilfeller vil det være mest hensiktsmessig å […]

Alminnelig inntekt som beregningsgrunnlag

Den snevre definisjonen på alminnelig inntekt knytter seg til inntektens kilde eller form. Fastsettelse av inntektsbegrepet Inntektsbegrepet kan variere alt ettersom man legger til grunn en snever eller vid definisjon. Snevre inntektsbegreper knytter seg til inntektens kilde eller form. Dette innebærer at begrepet kun omfatter inntekter som er ervervet eller oppstått på gitte måter. I […]

Skattesubjektene

Skattesubjekter er fysiske personer som er bosatt i Norge. Fysiske personer Fysiske personer som er bosatt i Norge er skattesubjekter. Dette gjelder både for utenlandsk inntekt og inntekt ervervet i Norge. Ved vurderingen av hvorvidt en person kan anses «bosatt» i Norge, legges det til grunn at man anses bosatt dersom man har oppholdt seg […]

Ulike typetilfeller av omgåelsesnormen

Ulike typer av omgåelsesnormen er transaksjonskjeder, skattesalg og realisasjon. Et viktig spørsmål er hvorvidt, og på hvilke vilkår, omgåelsesnormen gir grunnlag for å gjennomskjære selskapsformen og skattlegge eierne som om de eier selskapets gjenstander og driver dets virksomhet. Etter lovens forarbeider er svaret på dette spørsmålet nei. Der følger at det bare rent unntaksvis kan […]

Omgåelse av skatteregler

Omgåelse av skatteregler kan oppstilles etter skatteloven eller etter den ulovfestede normen. Ofte kan det også være vanskelig å trekke grensen mellom innrettelse og omgåelse. Omgåelsesspørsmålet gjelder hvorvidt, og i hvilken grad, man ved tolkning og anvendelse av skatteregler skal legge til grunn den privatrettslige betydningen av ord og uttrykk som skattereglene benytter, og de […]